VANLIGA FRÅGOR

Hur kan SenseNode förbättra energieffektiviteten?

Enligt många industriledare är energieffektivisering redan i dag en kritisk faktor för deras företag och något som kommer att få ännu större betydelse de närmaste två decennierna. Runt 77 procent av tillverkarna anser att energieffektivisering är en kritisk framgångsfaktor för tillverkarnas lönsamhet de närmaste tjugo åren.

SenseNode levererar ett lättanvänt EMS-system för mätning och analys av energiförbrukningen. Systemet visar trender i realtid med varningar för energimönster och detaljerad statistik som syftar till att sänka energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser.

Systemet ger användaren snabb och enkel åtkomst till ögonblicksbilder, trender och viktiga värden för hela anläggningen, på både övergripande och detaljerad nivå. Vår EMS-lösning analyserar olika förbrukningsvariationer för samordning av styrningar och liknande (t.ex. att belysningen endast tänds i de delar av anläggningen där det finns personal). Med en EMS-lösning från SenseNode med öppen portal kan företagen samordna sina system och få en tydlig översikt över sin energianvändning så att de enkelt kan optimera sin energiförbrukning.

Vilken roll spelar SenseNode för att skapa en hållbar tillverkningslösning?

Allt fler företag betraktar energieffektiviteten som en betydelsefull del i deras arbete för hållbar produktion. Av de tillfrågade företagen uppger 35 procent att hållbarhet är en central faktor som påverkar deras investeringar i energieffektiva lösningar. För två år sedan var denna andel bara 26 procent.

SenseNode förser alla underleverantörer till större företag med en snabb och enkel lösning som möter kundernas efterfrågan på hållbar tillverkning och spårbarhet. Vi uppfyller dessa krav med en lösning som installeras och implementeras mycket snabbt och enkelt. Detta möjliggörs med trådlösa sensorer och mätare i kombination med trådlös 4G-kommunikation för molntjänster och enkel åtkomst till utvalda nyckeltal (KPI). Lösningen kan anslutas till alla webbläsare, smarttelefoner och surfplattor på marknaden.

Vilka ekonomiska fördelar medför en investering i ökad energieffektivitet?

Allt fler företag investerar i effektiv belysning, värme och luftkonditionering, samt effektivare anläggningar och utrustning är oförändrad.

För SenseNodes kunder betalar sig kostnaderna för systemet på kort tid (normalt under 1 år). På köpet får de säkrare och stabilare tillverkningsprocesser. SenseNodes EMS-lösning upptäcker onormalt stor energianvändning genom att övervaka energisekvenser. Våra kunder sänker även kostnaderna genom att deras produktionssystem blir mer stabila. Dessutom kan de debitera sina kunder för den energi som verkligen använts för att tillverka och leverera produkterna.

Vilka planer finns för regleringen av energieffektiviteten i Sverige?

Industrin kommer att omfattas av ännu strängare lagkrav de närmaste åren. Flera länder planerar att införa krav på energieffektiviseringar i syfte att främja bättre arbetsmetoder och teknik inom industrin. Av de tillfrågade anser 57 procent att de upplever kraven på energieffektiviseringar som stränga. År 2011 var andelen endast 40 procent. Ändå beskriver 64 procent av företagsledarna lagkraven som en fördel, snarare än en börda.

Sverige har implementerat en femårig klimat- och energiplan som omfattar incitament för medelstora företag att styra och analysera sin energiförbrukning och utveckla energieffektiv teknik. Mot bakgrund av kravet på kommuner och landsting att halvera sin energiförbrukning fram till 2020 arbetar vi aktivt tillsammans med t.ex. Region Skåne för att energieffektivisera deras anläggningar genom att använda SenseNodes EMS-lösning.

Vilka förbättringar och vilken information kan en lösning från SenseNode erbjuda?

Innovationer i processutformning och genomförande kommer också att leda till energieffektiviseringar i framtiden. Tillverkningsprocesserna kommer sannolikt att bli mer energieffektiva i takt med att processerna förbättras. Förbättringarna kan drivas av tekniska lösningar som t.ex. intelligenta, nätverksintegrerade pumpar och kompressorer, bättre programvaror och applikationer för driftfunktioner samt molnbaserad superdatorkapacitet som möjliggör modellering och styrning av energianvändningen i realtid.

SenseNode levererar framtidens teknik för energieffektiva lösningar till industrier och kommuner med hjälp av intelligenta, trådlösa nätverk för övervakning och styrning. Vi levererar marknadens mest kostnadseffektiva energilösningar som installeras utan kabeldragning. Övervakning av alla energidata tillhandahålls via molntjänster som är enkla att komma åt via mobila applikationer och webbtjänster. Vår systemlösning ger detaljerad övervakning och styrning av energiinformation på basis av t.ex. enhet, säljorder eller produkt. SenseNodes system baseras på en global, öppen standard för effektiv kommunikation inom byggnader.

Hur passar SenseNode in i en energieffektiv framtid som drivs av programvaror?

Nyckeln till bättre energieffektivitet kommer i allt högre grad att ligga i programvaror snarare än maskinvaror. I takt med att de tekniska framstegen möjliggör bättre styrning av utrustning och processer kommer utmaningen för industrin att ligga i att utveckla analytisk kapacitet för tolkning av data och rapportering av prestanda. Efter hand kommer energieffektiviseringar sannolikt att drivas mer av programvaror och appar än av utrustning och anläggningar.

En EMS-lösning från SenseNode innehåller lösningar för enkel installation av ett intelligent, trådlöst nätverk av sensorer och styrenheter för energihantering som kontinuerligt mäter och övervakar energiflöden inom industriella processer. Vi levererar molntjänster och nödvändig kapacitet för åtkomst och styrning från vilken webbläsare eller trådlös, mobil enhet som helst på marknaden.

Vad har SenseNode för vision? 

Internationella energirådet (IEA) i Paris uppskattar att industrin kan spara 3,3 biljoner dollar fram till 2035 genom att styra tillverkningsprocesserna bättre och implementera energihanteringssystem (EMS) i sina anläggningar.

SenseNode siktar på att vara världens ledande leverantör av EMS-lösningar 2020 med över 1 000 installerade EMS-system världen över och en nettoförsäljning på 49 miljoner euro.

Hur kan SenseNode sänka energikostnaderna i mitt företag?

SenseNodes energihanteringssystem mäter både toppförbrukningen och den genomsnittliga energiförbrukningen via en grupp trådlösa sensorer. Resultaten från mätningarna används som underlag för energieffektiviseringar. Att mäta är att veta och gör det möjligt att ta beslut baserat på fakta.

Våra EMS-lösningar gör det möjligt att fördela energin på basis av behov och tillgänglighet. Vi gör det enkelt att övervaka energiinformationen på en detaljerad och övergripande nivå via vår lättanvända applikation för mobila enheter och webben. Därigenom skapar vi en medvetenhet om energikostnaderna.

Hur arbetar SenseNode med ett projekt? Hur lång tid tar det att bygga upp ett nätverk av sensorer för ett projekt eller för olika marknadssegment eller kundtyper? 

När vi arbetar med nya kunder börjar vi med en förstudie inklusive besök på plats under 1-3 dagar för att göra en behovsanalys. Därefter sätts projektomfattningen tillsammans med kunden. SenseNode dimensionerar systemet och offererar en nyckelfärdig EMS-lösning tillsammans med en systembeskrivning som anpassats till kundens krav. Sedan följer installation, driftsättning och utbildning. Hela processen tar normalt 3 månader.

Hur följer jag upp resultaten från övervakningen för att uppnå en energieffektivisering?

Övervakningen av energiförbrukningen i realtid och historiska data sker enkelt med en smarttelefon, surfplatta eller webbläsare.

 Vilken typ av industri är lämpligast?

Alla kunder är lika viktiga. Våra lösningar är flexibla och kan mäta och styra energiförbrukningen i alla maskiner och annan utrustning. Våra kunder finns framförallt inom tillverkande industri samt fastigheter.

Hur kan SenseNode förbättra energieffektiviteten?

Genom mäta fås beslutsunderlag för åtgärder. Exempel är att maskiner är igång på ”stand-by” trots att ingen produktion sker, fläktsystem som går för fullt trots att ingen människa är i lokalen eller att kylkompressorer arbetar med väldigt låg effektivitet. 

SenseNode levererar ett lättanvänt EMS-system för mätning och analys av energiförbrukningen. Systemet visar trender i realtid med varningar för energimönster och detaljerad statistik som syftar till att sänka energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser.

 

Vilka fördelar erbjuder SenseNode framför andra molnbaserade system för energianalys?

Enkelhet, lönsamhet, säkerhet. SenseNodes system installeras på betydligt kortare tid än andra lösningar behöver tack vare våra trådlösa, lättinstallerade sensorer. Du kan dessutom lägga till eller ta bort sensorer från nätverket allt efter behov. Vår applikation kan köras på alla webbläsare eller smarttelefoner på marknaden. Vår lösning kostar bara en bråkdel av priset för Schneider EcostruXure. Systemet är också ceritifierat med hänsyn till datasäkerhet för maximal säkerhet och trygghet. Vi kan visa dig och ditt företag mycket mer i en live-demonstration eller ge dig tillgång till våra EMS-data under ett besök.

Vad är de viktigaste fördelarna med ert system jämfört med andra system för övervakning i realtid?

Trådlösa sensorer, mätenheter och styrenheter. Snabb och flexibel installationsprocess. Och att vårt system täcker stora och avlägsna områden.

Systemet baseras på krypterad och säker, dubbelriktad trådlös kommunikation med snabba, automatiska responser genom sensorteknik som möjliggör kontinuerlig processoptimering.

Vi bygger upp intelligenta nätverk med möjlighet att använda molntjänster och en flexibilitet som gör att användargränssnittet snabbt kan anpassas till kundernas behov.

Ni uppnår alltså besparingar genom övervakning i realtid och genom att utjämna energiförbrukningen och energiförsörjningen?

Det stämmer. Vi använder tekniken för att möjliggöra kontinuerlig processoptimering och därigenom sänka energikostnaderna.

SENSENODE I KORTHET

SenseNodes lösning kallas Smart Energy Tracking Technology (SETT). Denna övervakningsteknik ger dig en mycket detaljerad översikt över var och hur du använder energi. Och när du vet exakt när och var du använder mest energi kan du vidta åtgärder för att sänka energianvändningen. Skapa en bättre och mer hållbar framtid för ditt företag – och vår planet.

NEDLADDNINGAR
KONTAKT

SENSENODE AB
IDEON SCIENCE PARK
223 63 LUND
SWEDEN

INFO@SENSENODE.COM
+46 70 830 95 68
SOCIALA MEDIER
© SENSENODE AB